Gumanoid robotlar

csm_dc-motor-robot-senagat-robot-sözbaşy_2d4ee322a1

YNSAN ROBOTLAR

Adamlar asyrlar boýy emeli adamlary döretmegi arzuw edip gelýärler.Häzirki wagtda häzirki zaman tehnologiýasy bu arzuwy gumanoid robot görnüşinde amala aşyrmaga ukyply.Muzeýler, howa menzilleri ýaly ýerlerde maglumat berýän ýa-da hassahanalarda ýa-da garrylara ideg şertlerinde hyzmat funksiýalaryny hödürläp bilersiňiz.Ulanylan köp komponentleriň özara täsirinden başga-da, esasy kynçylyk elektrik üpjünçiligi we dürli bölekler üçin zerur ýer.HT-GEAR mikro diskleri esasy meseleleri çözmek üçin ideal çözgüdi görkezýär.Olaryň ep-esli güýç dykyzlygy, ýokary netijelilik we iň az ýer zerurlygy bilen utgaşyp, güýç-agram derejesini ýokarlandyrýar we robotlara batareýalary güýçlendirmezden uzak wagtlap işlemäge mümkinçilik berýär.

Esasy hereketlerinde-de gumanoid robotlar öz görnüşleriniň hünärmenleri bilen deňeşdirilende aýgytly kemçilikde: iki aýakda ýöremek tigirleriň takyk gözegçilik edilmeginden has çylşyrymly.Hatda adamlara ownuk-uşak ýaly görünýän bu yzygiderlilik özleşdirilmänkä we 200 töweregi myşsanyň, köp sanly çylşyrymly bogunlaryň we beýniniň dürli ýöriteleşdirilen sebitleriniň arasyndaky özara täsirleşmezden gowy ýyl gerek.Amatsyz gumanoid leňňer gatnaşygy sebäpli hereketlendiriji, adam ýaly hereketi uzakdan köpeltmek üçin minimal ölçegler bilen mümkin boldugyça köp tork ösdürmeli.Mysal üçin, 2232 SR seriýaly HT-GEAR DC-mikromotorlary, hereketlendirijiniň diametri bary-ýogy 22 millimetr bolan 10 mNm dowamly momentine ýetýär.Muny amala aşyrmak üçin olara gaty az güýç gerek we demirsiz egrem tehnologiýasy sebäpli, gaty pes başlangyç naprýa .eniýe bilen hem işe başlaýarlar.87 göterime çenli netijeliligi bilen, batareýanyň ätiýaçlyklaryny iň ýokary netijelilik bilen ulanýarlar.

HT-GEAR mikro diskleri, adatça bäsdeş önümler bilen deňeşdirilende has gowy dinamika, has ýokary öndürijilik ýa-da has ýokary netijelilik hödürleýär.Iş ýüzünde, bu gaty gysga möhletli artykmaç mümkinçilikleriň hyzmat ömrüne täsir etmezden mümkindigini aňladýar.Aýratyn yşaratlary meňzetmek üçin zerur bolan wagtlaýyn hereketleri ýerine ýetirmek meselesinde aýratyn peýdaly bolýar.Mikromotorlaryň köpden bäri hereketlendiriji el we aýak protezleri ýaly "robotlaşdyrylan" gurallarda ulanylmagy, diňe bir robot öndürmek üçin däl-de, iň berk talaplara laýyk gelýändigini görkezýär.

111

Uzak hyzmat ömri we ygtybarlylyk

111

Pes hyzmat talaplary

111

Minimal gurnama meýdany

111

Dinamiki başlangyç / durmak işi