Ondarymgeçirijiler

csm_dc-motor-takyklyk-ölçeg-doza-nasos-viskotek-sözbaşy_dfbcfa852c

SEMIKONDUCTORLAR

Häzirki zaman dünýämiziň merkezi tehniki elementi mikroçipdir.Kofe maşynyndan aragatnaşyk hemralaryna çenli, onsuz işlejek zat ýok diýen ýaly.Şeýlelik bilen, mikroelektroniki komponentleri öndürmek iň ýokary tehnologiýa.HT-GEAR-dan hereketlendirijiler bu ýerdäki ähli möhüm ädimlerde - kremniniň kristalyny gaýtadan işlemekden PCB-leriň ýygnalmagyna çenli möhüm rol oýnaýar.

Integrirlenen zynjyrlary (IC) öndürmek üçin birnäçe ädim bar.Bularyň hemmesi kremniý wafli üçin wafli öndürmek prosesi bilen başlaýar.Bular IC-ler üçin substrat material hökmünde ulanylýar.Indiki ädimde, wafli ýasamak, elektron zynjyr nagyşlary, ýagtylyga duýgur polimer ulanyp, wafli ýazylýar.HT-GEAR sürüjileri linzalary sazlaýar we wafli ýerleşdirýär.Aýry-aýrylykda kesilenden soň, olar baglanýar we rezine ýapylýar.SMT gurnama bölekleriň taýýar önümlere gurulmagyny alamatlandyrýar.Birnäçe kelle bir saparda birnäçe bölek alýar, soň bolsa çip ýa-da beýleki komponentleriň birikmeleri üçin degişli açyk ýerleriň ýerleşýän PCB-de ýerleşýän ýerine geçiň.Çipleri deşiklere ýerleşdirýär;soň tagta lehimlenýär.Bu ädimde, gaty ýokary göwrümi saklamak bilen, takyklyk birinji orunda durýar.Käbir maşynlar sagatda 100,000-den gowrak komponentleri dolandyrýarlar.Her aýratyn PCB düýpli synagdan geçirilende, doly awtomatiki synag maşynlary hem uly geçirijini dolandyrmagy başarmaly.

HT-GEAR sürüjilik ulgamlary siziň üçin ajaýyp: ýokary dinamiki hereketlendiriji ulgamlarymyz ýokary ýük tizligi üçin gysga aýlawly wagtlary üpjün edýär, mysal üçin SMT maşynlarynda, ýokary çözgütli kodlaýjylar ajaýyp ýerleşiş we ýerleşdiriş takyklygyny, uzak ömri we şowsuzlygymyzyň pes töwekgelçiligini kepillendirýär sürüjilik ulgamlary tehniki hyzmat etmezden üpjün edýär we köp hereketlendiriji tehnologiýalary goşmak bilen giň önümlerimiz, ýarymgeçirijini işlemek prosesinde giň hereket meselesini öz içine alýar.

çotgasyz-motor-zawod-awtomatlaşdyryş-gurnama-maşynlar-siplace-collect-place-unit
111

Ajaýyp ýerleşiş we ýerleşdiriş takyklygy

111

Reliokary ygtybarlylyk we uzak ömri

111

Bejerişsiz işlemek

111

Lookary ýük tizligi üçin gysga aýlaw wagtlaryna rugsat beriň

111

Ykjam dizaýnda ýokary öndürijilik